Lunes, 27 Junio 2016 21:34

Oxossi

 

CANTICAS DE OXOSSI

1- Olówó gìrì-gìrì lóòde, ó gìrì-gìrì lóòde. Ó wà nígbó òrò ode òkè ó dára sáà ló gbéeron
2- Oní aráayé ode a rere òkè àwa ní kó dé lókè. Dódé a pa eron. Ode bí ewé ode lóòde kó àwa pa eron
3- Omorode sè rè ewé irokò, sè rè ewà ló igbó. Oní aráayé ode a rere ó pè omorode sè rè ewé. Ìrokò sè rè ewà ló igbó
4- Olúwàiyé wà rere àgògbó, olúwàiyé àgògbó
5- Oló tóbi ewé, oló tóbi ewé bàbá. Oló tóbi ewé tóbi ewé oló tóbi ewé bàbá
6- Ode ki mò dódé, ode a rere. Ode ki mò dódé Ní Mawo, ode ki mò dódé oníye
7- Ó won wolé kódé omorode
8- Àgògbó mi ìrokò sé mi ró, òró imonlè
9- Ofà rè ye ye figbó dódé fígbó. Ofà rè ye ye ko sè omorode
10- Ewá tirè òkè, ewà tirè ní lé igbbó rè ó
11- Ará wa won ní je ki ofà rè won, ofà rè ye je ni won. Àgò ofà ni won a Aró Ilé kódé wa jó níigbó ó, ará wa. Won ni je ki ofà rè won
12- Ó dánón dánón ti sè eron ode. Gìrì-gìrì lóòde ode ní ó
13- Oní aráayé igbó si imonlè ki wa jó. (Aró-Ilé) igbó si imonlè ki wa jó
14- Òsì igbódé e òsì igbódé àárò lé òsì igbodé. E òsì igbódé
15- K'òkè ké-ké K'òkè ode, òkè ó K'òkè ode
16- E ló kèrè ode àárò lé ló kèrè. Ode àárò lé ló gbè wa e ló gbè wa
17- Bí ode, ode káre rere káre rere, káre rere ode
18- Omorode ode ní ó àjà fún lé lé
19- Omorode kósílè àárò lé àgò mi fà. Kò ìyà kò ìya olúwàiyé ode àárò lé. Àgò mi fà
20- Omorode ló ìjeníiyà olúwàiyé. Omorode ló ìjeníiyà ode kòkè
21- Omorode láé-láé omorode ki wa jó. Abà wa bo l'oko kò igbó, omorode olúwàiyé
22- Omorode l'oní, Omorode lúwàiyé
23- Ó ní iwo níiwo, bèrù bèrù bèrù
24- Ó ìdáró ó ìdáró Ìrúnmonlè, ó idáró lé
25- Ofààmi ló sé ààbò wa, ààbò wa aláààbò
26- Alákétu e sé a lóòtun odára, sé a lóòtun. Odára Àárò lé sé a lóòtun odára
27- Mo bo isè isè ìrokò e ààbò wa, e áàbò wa
28 - Ofà ofà bèrù jà ofà ofà bèrù jà. - Ofà ofà bèrù jà níigbó ofà ofà bèrù jà lóòde
29- Àwa tàfà rode, àwa tàfà-tàfà awo. Àwa aráayé, àwa tàfà-tàfà rode

Publicado en ORIXAS
Jueves, 23 Junio 2016 16:52

ORIXAS

 
Publicado en Axegeneral

AXE DE POMBA GIRA © 2016 Política de privacidad Términos y condiciones