Ianzá

 
CANTICAS DE IANZÁ
 
1- Oya kooro nílé ó geere-geere. Oya kooro nlá ó gè àrá gè àrá. Obìnrin sápa kooro nílê geere-geere. Oya kíì mò rè lo
2- Oya odò hó yà-yàyà, odò hó yà-yà
3- Tá ní a padà lóodò Oya ó, odò hó yà-yà
4- Oya tètè Oya gbálè, Oya té-n-té ayaba. Oya tètè, Oya té-n-té Oya
5- Só só só ekuru, Oya gbálè ekuru
6- A padà kò bé un òjòó, Oya ní gbálè
7- Bíírí ibí bo won lojú ògbèri kò mòn mònriwó
8- Ó gà i gà i lóko bíírí ibí a sawo orò
9- Bo àrá kí a mò rí e ó ní bíri-bìrì, ojú lóòde ó. Bo àra kí a mò rí e ó ní bíri-bìrì ó ìyálóòde
10- Oya Oya kooro nílé àti mo tú-m-bá lè
11- Ó kì mónlè Aláàgbaà e, kìmónlè Aláàgbaà e. Máa bo E máa bo kìmónlè Aláàgbaà e ó. Kìmónlè Aláàgbaà e, Kìmónlè Aláàgbaà e. Máa bo
12- Pè ènyin ààbò, pè ènyin ààbò fàrá òjòó
13- Fí níigbó Oya, fí níigbó Oyá ó geere. Ó ní mónlè láárí ó fí níigbó Oya
14- Oya Onílè ó ní geere pò ó pàró tí
15- Sé ngbèlé sé ngbèlé elé ni sa seré
16- Oya kooro ó kooro ó
17- Ó ní laba-lábá, ó lábá ó, ó laba-lába, ó lábá ó
18- Olúafééfé sorí omon, olúafééfé sorí omon
19- Òjè ní bo kíì Oya ó, Ojè ní bo kìí Oya. Ikú-fò wére-wére
20- Oya balè e láárí ó, Oya balè. Ádá máà dé f'àrá (fi àrá) gè n gbélé. Oya balè e láárí ó
21- Ó i kíì balè e láárí ó, ó i kíì balè. Balè balè kí nísé orò odò, ó kíì balè. E láárí ó, ó i kíì balè lè àrá nló
22- A dé gbálè láárí ó a dé gbálè. Gbálè nílé won, Oya mò ní sé orò odò. E ki bebe won e ní Oya ki àrá nló
23- Ó fé lélé a dé ó, o fé lélé. Oya kíì sé gbé lóòkè odó ó. Fé lélé, Oya gba-n-gba lé wa. O fé lélé
24- E Oya gbèlé gbèlé, Oya gbèlé gbè mi ó
25- Oya dé e láárí ó ó ní jé k'àrá ló. Jìnnòn si àwa
26- Té-n-té Oya kini jé, té-n-té Oya kini jé
 

AXE DE POMBA GIRA © 2016 Política de privacidad Términos y condiciones